Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2024

Stichting Repair Café VOORSCHOTEN (RCV)

Inleiding:

Begin 2016 ontstond het burger-initiatief om een Repair Café op te richten binnen de gemeente VOORSCHOTEN. Voor het opstarten van het Repair Café Voorschoten ( lees verder RCV ) volgde er een eerste gesprek met de Gemeente Voorschoten vanwege mogelijke samenwerking en subsidie. Als uitgangspunt werd door de oprichter van het RCV gekozen voor: Repareren van kapotte spullen ( is leuk ! ) en duurzaamheid ( weggooien, mooi niet ) om juist die twee onderwerpen met elkaar te verbinden. Ook zijn er met omliggende Repair Cafés goede contacten en is er een gedegen bestuur samengesteld. Het RCV zal 10 keer per jaar plaatsvinden. Het RCV sluit zich aan bij de Stichting Repair Café Nederland die als overkoepelend orgaan functioneert.

Het RCV bestond in Februari 2024 al weer 7 jaar en vierde zodoende haar eerste RCV-lustrum. Het allereerste RCV was op 11 februari 2017 en werd geopend door de toenmalige Burgemeester van Voorschoten.

Bestuur:

In november 2016 is de Stichting Repair Café Voorschoten opgericht. Het bestuur bestaat uit: Oprichter/Voorzitter – Aernout Lindner, Secretaris/Penningmeester – Dirk-Jan van Klink, Communicatie en PR adviseur– Leen Burghart en Algemeen Coördinator vrijwilligers– mevrouw Eveline Wiegant. Dit bestuur is tevens de groep die de algemene organisatie van de maandelijkse RCV’s voor haar rekening neemt. Dit bestuur vergadert één maal per maand en de notulen worden schriftelijk vastgelegd. Afhankelijk van te organiseren thema’s of extra activiteiten worden zij hierbij geholpen door andere (technische) vrijwilligers van het RCV. Tijdens de maandelijkse RCV’s worden alle activiteiten uitgevoerd door een team van ca. 18 tot 22 vrijwilligers: Gastheren en –vrouwen verzorgen de inschrijving en begeleiden de gasten met hun defecte spullen naar de juiste basisstations met hun specifieke reparateurs, daarnaast wordt de catering voor reparateurs en gasten door externe sponsor geheel belangeloos verzorgd. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor het beheer van de stichting en zorgt voor de financiële verslaglegging. De stichting beoogt niet het maken van winst. De bestuursleden en alle technische vrijwilligers ontvangen in geen geval enige vorm van financiële vergoeding of welke andere vorm van beloning dan ook.

Doel instelling:

Stichting Repair Café Voorschoten wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door dorpsgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten. Tevens zal het RCV, door haar bijeenkomsten bewoners van de Gemeente Voorschoten enthousiast maken voor een duurzamere samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. In de gemeente VOORSCHOTEN maandelijks (uitgezonderd de vakantiemaanden) bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers samen kunnen repareren.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Mensen op verantwoorde/duurzame wijze te leren omgegaan met spullen en grondstoffen.
4. De doelstelling en bijeenkomsten van het RCV bekend te maken en onder de aandacht te brengen door o.a. contact met de media en aanwezigheid of ondersteuning van activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.
5 Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die de eigen doelstelling ondersteunen .

Omschrijving van de activiteiten van het RCV:

1. Repareren van spullen/materialen/gebruiksgoederen (o.a.: houten voorwerpen, fietsen, diverse huishoudelijke spullen, slijpen van tuingereedschap maar met name elektronica en elektrische apparaten etc.) door vrijwilligers samen met de eigenaar.
2. Bedrijven en lokale organisaties actief waar mogelijk te betrekken bij haar activiteiten.
3. Onderlinge contacten tussen de bewoners van Voorschoten als bezoekers te bevorderen.

Doelgroep(en):

Het RCV richt zich op de personen, die eigenaar en/of gebruiker zijn van kapotte gebruiksvoorwerpen die het RCV wil herstellen. Maar met name op diegenen die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en het afdanken van gebruiksvoorwerpen, alsmede jeugdigen die in de toekomst een dergelijke rol gaan spelen. Activiteiten zijn gericht op alle leeftijdsgroepen, een ieder kan hier dus aan deelnemen.

Locatie / wanneer RCV / bekendmaking van de activiteiten:

Het RCV wordt op een vaste LOCATIE midden in het dorp Voorschoten gehouden. ( In het atelier Zij aan Zij van de Gemiva-SVG Groep aan de Schoolstraat 100 en 108 ). Openingstijden: op elke laatste zaterdag van de maand, van 10.00 tot 15.00 uur. Behoudens de vakantiemaanden juli en december; dan is het RCV gesloten. Aankondiging vindt plaats via lokale media, via de eigen RCV-website, d.m.v. flyers, nieuwsbrieven en indien mogelijk via websites of andere vormen van communicatie van lokale organisaties.

Doelen 2024:

1. Reparatie op een moderne manier weer terug te brengen in de lokale samenleving.
2. Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
3. Sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten, met verschillende achtergronden en drijfveren, met elkaar in contact te brengen.
4. In de Gemeente Voorschoten bij te dragen aan een mentaliteitsverandering van de bevolking om spullen langer te gebruiken en niet meteen weg te gooien.

Bekostiging:

Inkomsten :
De verwezenlijking van activiteiten zal worden bekostigd uit:
– Giften van stichtingen, subsidie van gemeente, fooien van de RCV bezoekers en donaties. – Financiële of goederen van sponsoren, fondsen en/of vrienden van het RCV.

Bezoekers van het RCV betalen geen entree of vergoeding voor een reparatie. Wel wordt gestimuleerd om mogelijk een VRIJWILLIGE bijdrage te geven.

Uitgaven:
– Organisatiekosten algemeen, administratiekosten, aanschaf gereedschap en overige materiaalkosten, organisatiekosten van de maandelijkse RCV’s, de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten, de viering van het 5-jarig lustrum en de wel bekende publiciteitskosten.

Thema:

Het RCV is een zelfstandige organisatie die wordt gerund volgens de doelstellingen van de Stichting Repair Café Nederland en waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Daarbij is het een particulier, burger en vrijwilliger initiatief voor alle bewoners van de Gemeente Voorschoten.